Bảng giá chung cư tại Đất Vàng Hà Nội – Update mới nhất

Khu LK Ô (vị trí) Diện tích Đường Hướng Giá gốc Chênh Giá bán (tr/m2) Ghi chú
B1.1
lk16 12 91,56m2 25m ĐN 22 tr/m2 26,5 Nhìn cc, trường học
LK14 22 90 17m TB 16,5 25,5 Nhìn 3 tòa 6 tầng
lk11 01 25,2 ô góc vườn hoa
lk04 07 102 14m ĐB 16,5 25 có VAT ô góc vườn hoa
lk06 01 102 14m ĐB 16,5 26 ô góc vườn hoa TB
lk05 10 102 14 ĐB 16,5 27 ô góc vườn hoa ĐN
lk17 06 90 25m ĐN 22 29
lk05 15,16,17 100 25m TN 16,5 32
lk14 21 90 17m TB 16,5 25 Nhìn cc 7 tầng
lk09 19 100m2 25m TN 16,5 29,5
lk17 24 TT ô góc
lk6 16 102m 25m TN TT
lk19 285 TT
lk15 2 90 25 đb 16,5 23
lk06 10 100 25m TN 31 tr/m2
lk07 06 100 14m ĐB 23,5 tr/m2
14 22 90 17 tb 16,5 25,5
lk04 02 22,5 tr/m2
lk17 14+15 25
lk14 22 25
B1.1
lk05 15 30
lk09 19 29,5
lk04 14 111 25×40 TN+TB 49,5
lk08 03 23,5
lk04 02 100 14 ĐB TT
lk09 09 100 14 TT
lk01 05 100 14 ĐB 16,5 22
lk10 13 22,9
Lk14 20 26 Chính chủ
Lk14 14 100 Nam 22
lk04 15 86,03m2 40 TB 32
lk10 9+5 90 14 16,5 23,8 nhìn quán cafe
lk9 9 102m 14 24
lk14 20 25,5
B1.2
lk02 20 100 25m TT
lk01 07 100 14m ĐB 16,5 21,5
lk02 11 102 14 ĐB 16,5 24 Góc vườn hoa ĐN
lk02 12 102 25 TN 16,5 32 Góc vườn hoa ĐN
Lk06 12 85 ĐN 19 33
lk05 21 100 25 N 27,7
lk05 24 22,66 32 góc vườn hoa
lk02 12 102 25 ĐB 31 góc vườn hoa
Lk04 7 23,5 chính chủ
lk1 21 85 25 16,5 31
B1.3
lk14 12 102 17 ĐB 13,2 26 Góc vườn hoa
lk12 02 100 24,5
lk8 12 102m 25 đb tt
lk12 01 102m 17 TN 24,5 tr/m2
lk15 02 100 17 ĐB 22,5 tr/m2
lk11 02 100m 17 T Nam 13 25 tr/m2
lk12 02 15 25
B1.3
lk06 15 100 17 Nam 30 tr/m2 Gần hồ ( nhìn hồ)
lk15 19 30m 20 Nhìn hồ
lk06 04 100 17 ĐN 15 26 Đường 17m xuống hồ
Lk08 04 25m 29
lk12 01 24,5 24,5
lk14 24 102 15 tt góc vườn hoa
lk02 16 100 25m TN 27,5tr
Lk05 5
lk13 01 89,5m2 17×17 TB+ĐB 46tr/m căn góc
B1.4
Lk07 11 127m2 30 TT ô góc
lk08 14 125m2 30 TT
lk10 5 100m2 25 ĐB 15 26 tr/m2
xlk01 8 25m 27,5 gần ngã tư
lk22 14m ô góc vườn hoa
lk9 26 127,5m 30m 22,66 38 góc, vườn hoa trục hồ50%
lk09 02 100 17m ĐB 23,5 tr/m2
lk16 01 115m2 17×17 ĐB+TB 35,5 tr/m2 Góc
lk18 15 85m2 17 ĐN 24 tr/m2
Lk18 22 17 24,5
Lk16 25 85m2 17 TB 26
B1.4
Lk26 10 97,5 14*14 DN 13 16
lk25 14 100m2 14 Nam 16,9
lk14 07+08 100m2 17m Nam 23 tr/m2
lk29 27 100m2 17m TB 27 nhìn 3 tòa chung cư
B1.4
lk30 15+20+21 100 14m TN 13 18,2
lk32 26 137,5 17×14 Nam 30,5
lk27 16 101,24 14 T 13 22,5
lk06 22 24
lk13 23 102 17 25,5 góc vườn hoa
lk34 13 13 17,7
lk30 01 100m 17 DB 12 23 góc vườn hoa, đóng 50%
lk30 02+04 100m 17 ĐB 12 21,5 nhìn cây xanh, nhà trẻ
lk27 20 100 14 TN 19 nhìn nhà trẻ
Lk16 25 85 17 TN 15 27,5
lk34 DB 17,5
B1.4
lk29 30 27 đối diện 3 tòa cc
Lk17 05 109 17 B 13 23,5 gần 3 toà cc
lk08 15 12 tt
lk06 9+10 26
lk02 07 100 25 ĐB 27,5
lk05 05 17 Nam 25
lk12 10 25 ĐB 27
lk04 12 127,5m2 17×25 TB+TN 46 góc
lk22 13 100 14 20,5 góc nhỏ
lk9 6 17 đn 15 26
lk7 3 17 13 26 gần ngã tư
lk6 9 100 17 ĐN 15 tt gàn hồ gần 3 tòa chung cư
Lk11 6 12 26,1
B2.1
lk02 08 85,6m2 17m ĐN 28,5 tr/m2 Nhìn ra hồ
lk3 63 85,6 17 tb 500 alo trước
lk3 14 500
lk3 59 85,6 17 tb 550
B2.1
lk04 01 92,4m2 14×14 40 tr/m2 ô Góc
lk03 25 85,6 14 Đông 18 650 Bao tên phí 10 tr
lk02 47 85,6 14 Tây 18 700
lk03 66 85,6 17 Tây 19 TT
lk02 26 85,6 17 Đông 19 TT
lk04 46 77,5 17 Nam 19 TT
Lk03 52 85,6 Đông TT Chính chủ
lk03 41 85,6 14 Đông 18 600
lk01 01 96m2 17 Bắc 20,9 3,8 tỷ
lk4 60 750
lk3 53 85 800
B2.2
lk04 300m2 50m 24,5 TT
lk06 02 300 Tây TT
lk06 01 300 Tây TT
lk05 01+02 50m Tây
B2.3
lk02 05 112,5m2 25m 36 tr nhìn 6 tòa cc
lk13 02 85m2 17m ĐB 15 24 tr/m2
lk13 06 85m2 17m ĐB 15,45 24
lk12 09 85 17 TN 15,67 25
lk12 08 85 17 TN 15 25
lk12 07 85 17 TN 15,34 25
lk09 04 85 25m Bắc 3,8 tỷ nhìn 6 tòa cc, chính chủ
lk18 02 112,5 14 Đ 18,5 tr/m2
lk13 05 100m2 14m ĐB 13 18,9 tr
lk14 14 TT
lk15 02 100m2 14m Đ 18,5 tr/m2 nhìn trường học
5 6 27,5
lk02 08 157,5m2 25m B 33 tr/m2 Góc vườn hoa, nhìn cc
Lk09 07 28,5
B2.3
lk09 17 112,5m2 30 28,5
lk13 03+04+05 85m2 17 Bắc 22,5 tr/m2
lk09 16 112,5m2 30 Tây 28
lk02 11 20
lk15 02 19,5
lk07 10 85 23,2 chính chủ, có pt
lk02 07 112,5 tt
Lk01 11 85 14 Đ 27,5
lk14 17 T 20,5
lk10 1 157m 18 23 tr ô góc vuon hoa
lk5 1 140m 18,5 22,5 góc vườn hoa
lk4 1 19,8 31
lk6 1 19,8 30
17 12 19,8 29,5
lk5 6 19,8 29,5
B2.4
B2.5
A1.1
A1.2
lk07 14 14×14 TN 18,54 570 tr ô góc quay cc
lk09 1 380 tr
lk09 21 60 tr
lk04 06 300tr
lk05 07 100m2 17m TB 21 tr/m2 chính chủ
lk04 03 100m2 17m TB 19 250 tr
Lk03 05 170
A1.2
lk14 28+29 95m 14m 18 150 tr
lk04 20 102 14 ĐN 22 góc vườn hoa
lk04 16 16 18,5
Lk04 05 TT
lk10 17
A1.3
Lk14 28 150
Lk14 29 150
lk01 22+23 650
A2.2
A2.3
lk08 01 100,7 17×14 Tây 30,5
lk07 23 20.5 TT
lk07 22 20.5 TT
LK04 24 100 17 TN 3,6 tỷ ô góc
7 37 100
lk08 08 19,5 tr/m2
lk04 22 25
lk06 08 TT
lk07 02 50m 1,85 tỷ
lk03 12 100 50m 25 tt
A2.3
lk06 19 140 50m 2 tỷ mặt tiền 7m
lk07 12 100m2 50m 25 TT
lk08 12 102m2 20,5m ĐN 21,63 33 tr/m2
lk08 17 100m2 20,5 ĐN 21 600 chính chủ
lk08 29 75,m2 17 T 26,5
lk06 05 100 17 28 chính chủ, có pt
lk03 27 TT Chính chủ
lk05 25 75m2 17 TN 27
lk08 17 20,5m 850 tr cọc sms
lk7 3 100m 50 đb 1,8 tỷ
A2.4
lk09 15 25 TT Mặt sông
lk19 23 350 tr
lk19 13 26,5 tr/m2
lk11 31 20,3
lk09 22 100m2 17 Nam 20,5 tr/m2
lk09 23 102m2 17 Nam 12 25 tr/m2 Góc vườn hoa
lk06 08 91,42 20,5 Nam 80 triệu
lk 12 12 26,5
lk11 06 19,5 tr/m2
lk08 03+04 100 25m Bắc 32,5 tr/m2 Nhìn biệt thự
lk09 12 28 tr/m2
A2.4
lk07 09 100 25m 22 33 tr/m2
lk06 07 36 tr/m2
lk18 12 550
lk20 21 100 17 12 21 đóng 50%
lk03 12A TT Mặt kênh
lk17 01 31 Mặt kênh, đường 25
lk11 05 21
A2.5
A2.7
lk01 6 85m2 14 ĐB 18 20 tr/m2
lk01 10 85m2 14 ĐB 18 20 Cạnh trường TH
lk02 1 113,5m2 25×14 TB 24,2 35 Cạnh trường TH
lk05 7 14
lk05 07 75,5m2 14×14 ĐB ô góc nhìn vườn hoa
lk04 12A TT
Lk04 10 TT
lk04 09 80m2 14 ĐN 18 60 tr
lk04 11 80m2 14m ĐN 18 60 tr
lk03 08+9+10+11 90m2 14m ĐB 18 40 tr
lk08 08+09+10 85m2 50 tr
lk10 06 90m2 40
lk05 11 14 ĐN 18 60 tr vườn hoa
lk02 07 90m2 25m 22,66 TT Góc vườn hoa
lk05 01 75m2 25×14 24,2 410 tr
lk06 07+08 21
lk03 09+10 14 18 19,5 tr/m
A2.10
A3.1
lk01 36 106m2 50m 27,5 TT góc, mặt tiền 17m

Có thể bạn quan tâm
error: Content is protected !!